Nabór na stanowisko pracy - pracownik merytoryczny w Dziale Naukowo-Oświatowym

Stanowisko uzależnione od posiadanych kwalifikacji kandydata na pracownika

1. Adres jednostki i miejsce pracy:
Muzeum Miejskie w Nowej Soli

67-100 Nowa Sól
ul. Muzealna 20

tel. (068)  387 36 40

2. Określenie stanowiska:
Muzealnik – asystent/adiunkt/kustosz muzealny w Dziale Naukowo-Oświatowym

     Stanowisko uzależnione od posiadanych kwalifikacji kandydata na pracownika

3. Wymiar czasu pracy:
1 etat (40 godzin tygodniowo)

4. Wymagania niezbędne do aplikacji na w/w stanowisko

 • Wykształcenie wyższe specjalistyczne (licencjat lub studia magisterskie) o kierunku – historia, ochrona dóbr kultury, archiwistyka, archeologia, etnografia, etnologia, architektura, bibliotekarstwo,
 • Autorstwo, współautorstwo oraz redakcja publikacji naukowych i popularnonaukowych; autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Predyspozycje do organizacji i prowadzenia zajęć edukacyjnych z różnymi grupami wiekowymi,
 • Obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność,
 • Umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,
 • Znajomość języka obcego przynajmniej w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację, preferowany język angielski lub niemiecki,
 • Znajomość obsługi komputera (programy biurowe).

5. Wymagania dodatkowe

 • Staż pracy w instytucjach kultury lub innych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • Dorobek zawodowy w zakresie ustawowej działalności muzeów lub instytucji związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • Doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i badawczych (na poziomie ministerialnym i unijnym),
 • Umiejętność obsługi programów graficznych.

6. Zakres czynności na stanowisku:

 1. Praca merytoryczna i organizacyjna dotycząca kultury materialnej i niematerialnej Nowej Soli oraz powiatu nowosolskiego.
 2. Przygotowywanie wystaw stałych i czasowych.
 3. Obsługa zwiedzających (prowadzenie lekcji i warsztatów muzealnych).
 4. Organizowanie imprez, spotkań i działań muzealnych realizowanych przez Dział.
 5. Udział w działalności promocyjnej Muzeum związanej z realizowanymi przez Dział przedsięwzięciami.
 6. Przygotowywanie i prowadzenie komercyjnych imprez dla dzieci i młodzieży na terenie muzeum (konkursy tematyczne).
 7. Działalność wydawnicza i badawcza – uczestnictwo w przygotowywaniu katalogów wystaw, folderów itp., oraz innych publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z realizowanymi ekspozycjami i działalnością edukacyjną Działu.
 8. Uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników.
 9. Prowadzenie archiwum zakładowego po ukończeniu kursu archiwalno-kancelaryjnego pierwszego stopnia.

6. Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o prace na pełen etat.
 • Stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku.
 • Możliwość rozwoju i awansu zawodowego.

7. Wymagane dokumenty

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać na adres e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji tradycyjnej na adres instytucji w terminie
do dnia 8 września 2023 roku.

W ramach naboru przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe i wymagane dokumenty do pobrania na stronie BIP Muzeum Miejskiego w Nowej Soli

https://bip.muzeum-nowasol.pl/

Spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

1.            ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Muzeum Miejskie, ul. Muzealna 20, 67-100 Nowa Sól (zwane dalej jako „Administrator”).

2.            DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.            CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

4.            OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

5.            PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.            INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


godziny otwarciacennik biletowregulamin zwiedzaniadojazdstrona archiwalna
COVID 19Deklaracja dostępnościRODOBIPFacebook

Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100, tel. :+48 68 387 36 40 muzeum@muzeum-nowasol.pl

Adres skrytki: EPUAP logo

/MMNowaSol/SkrytkaESP